Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor gäller då Maskinbesiktning Väst AB (”MBV”) tillhandahåller tjänster till ett företag (”kunden”).


Som kund till MBV förpliktar du dig att tillåta att bedömarlag från Swedac får bevittna organets arbete hos kund.


Avtal ska anses ingånget när båda parter har undertecknat det, eller när MBV har börjat tillhandahålla den beställda tjänsten till kunden. Skriftligt avtal ska ingås om MBV eller kunden begär det.


Med ”lagstadgade kontroller” menas sådana tjänster som MBV utför till kunden och som utgör myndighetsutövning som t.ex. kontrollbesiktning och registreringsbesiktning.


Kunden kontaktar MBVs telefonbokning och bokar en lämplig tid för besiktning. Tiden kan bokas om fram till två dagar innan besiktning. Om kunden har bokat en tid för utförande av en tjänst och inte har avbokat den är det kundens skyldighet att erlägga full ersättning till MBV för den icke avbokade tiden.


Parterna ska samarbeta och samråda vid tjänsternas genomförande. Kunden ska lämna MBV tillgång till det fordon, den information och det underlag som är krävs för tjänstens genomförande och i övrigt utföra överenskomna åtgärder. Kunden åtar sig att gentemot sina eventuella kunder och/eller motparter klargöra att resultatet avseende tjänsterna, t.ex. protokoll utvisande resultatet från utförda tjänster, inte innebär att denna kund och/eller motpart till kunden kan göra gällande ersättningsanspråk mot MBV utan att alla eventuella anspråk istället ska riktas mot kunden.


Lagstadgade kontroller ska genomföras i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning och föreskrifter. MBVs föreskrivande myndighet är Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket. MBV upprättar skriftligt intyg som visar resultatet av besiktningen (t.ex. godkänt, underkänt, körförbud eller krav på annan typ av besiktning).


Information avseende ett eventuellt överklagande eller rätt till omprövning finns på intygets baksida. Parterna är överens om att en godkänd besiktning inte innebär att fordonet i alla avseenden är i fullgott eller föreskrivet skick.
 
Vid bokning av tid för registreringsbesiktning av tidigare inte registrerat fordon ska anges vilken person som fordonet ska registreras på. Den som inställer fordonet till registreringsbesiktning hos MBV ska kunna legitimera sig med giltig legitimationshandling för att registreringsbesiktningen ska kunna utföras.


MBV utför tjänster på ett fackmannamässigt sätt med omsorg och iakttar god yrkessed i enlighet med de villkor som framgår av vägledande föreskrifter, standard eller andra regler. MBV utför tjänster efter överenskommen tidsplan. Vid oväntade förhållanden eller händelse, orsakad från kundens sida, ska parterna snarast överenskomma om en ny tidsplan.


MBV svarar för det arbete, material och den utrustning som krävs för tjänstens utförande och som inte kunden ska svara för enligt avtalet.


MBV ansvarar för att fordonet inte skadas medan besiktning pågår. Ansvar och risk övergår till MBV när kunden själv har kört och ställt fordonet på en av MBV anvisad plats och nycklarna har överlämnats till MBVs personal. MBV går fri från ansvar om de kan visa att en skada inte beror på försummelse från MBVs sida.


För egendom som är kvarlämnad i fordonet och inte hör till den normala fordonsutrustningen ansvarar MBV endast om MBV uttryckligen har angett sig ha ansvar för sådan egendom. MBVs ansvar och risk upphör när fordonet har överlämnats/avhämtats och nycklarna har överlämnats till kunden eller när fordonet på kundens begäran har ställts på en överenskommen plats och ev. låsts.


Det formella ansvaret för fordonets miljö- och trafiksäkerhet ligger alltid hos kunden. Det åligger kunden att se till att MBV bereds möjlighet att effektivt genomföra besiktningen genom att underrätta om förhållanden av betydelse för besiktningens utförande i god tid och överlämna nödvändiga handlingar samt i förekommande fall anvisa lämplig plats för besiktningens utförande.


Kunden ansvarar ensam för säkerheten vid besiktning som utförs i kundens lokaler och/eller med kundens egendom. Kunden ska bl.a. samordna skyddsgårdar och informera MBVs personal om gällande skyddsföreskrifter innan besiktning påbörjas samt vidta fullgoda säkerhetsåtgärder för att säkerställa en arbetsmiljö som är säker och i överensstämmelse med från tid till annan relevant lagstiftning.


MBVs bedömning vid utförande av tjänsten gäller enbart fordonets skick vid den tidpunkt då MBV genomför besiktningen. Detta innebär att MBV inte kan hållas ansvarig för fel eller brister som upptäcks eller uppkommer efter besiktningen.


Klagomål avseende utförd besiktning ska framställas till MBV. Direkt efter det ska MBV ges tillfälle att undersöka fordonet. Om MBV inte getts tillfälle att undersöka fordonet ska ersättning ej utgå.


Kunden får inte åberopa att besiktning är felaktig om kunden inte inom överenskomna tidsfrister lämnar skriftligt klagomål eller överklagande till MBV.
 
Felaktigheter och/eller brister i MBVs arbete åtgärdas kostnadsfritt av MBV inom rimlig tid, förutsatt att felet och/eller bristen inte beror på felaktigheter hänförliga till kunden och att felet eller bristen påtalats skriftligen till MBV inom den tid som anges i avtalet med tydligt angivande vari bristen/felet består. Om nämnda tidsfrist inte iakttas bortfaller rätten helt till skadestånd eller annan påföljd.


Fel eller brist ska så snart som praktiskt är möjligt avhjälpas av MBV efter skriftligt klagomål eller överklagande från kunden. Om kunden har anmält fel som har orsakats av kunden eller av annan för vilken kunden svarar, har MBV rätt att debitera kunden för kostnader orsakade av en ogrundad reklamation i enlighet med MBVs vid var tid gällande prislista. Detsamma gäller om MBV efter undersökning avseende diagnostjänster konstaterar att något fel inte funnits.


Om MBV inte avhjälper en felaktighet avseende utförd besiktning i enlighet med denna punkt, har kunden rätt till ett prisavdrag som svarar mot felet.


Part är berättigad till ersättning i enlighet med avtalet för den skada eller förlust som part kan komma att lida med anledning av att den andra parten inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet. Parts rätt till ersättning är begränsad till ersättning för direkt skada och förlust. Part är inte berättigad till ersättning för indirekt skada och förlust eller följdskada, som part lider med anledning av att den andra parten ej fullgör sina skyldigheter enligt avtalet. Kunden ansvarar för sak- och personskada hos tredje man som orsakas med anledning av tjänsten och MBV har rätt till ersättning för skada som kunden, eller någon för vilken kunden svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Begränsningarna av MBVs skadeståndsskyldighet enligt denna punkt gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lagstiftning.


MBV ska inte utge ersättning för skada om inte kunden i sin tur har betalat ersättning till sin kund eller i övrigt ej lidit skada. MBV är vidare befriad från ansvar om felet är sådant som kan uppstå utan förvarning, såsom funktionen hos automatiska växellådor, elektriska system och komponenter. MBV ska vidare vara befriad från ansvar för funktionsfel i fordonet som för att upptäckas kräver demontering av maskindelar samt om funktionsfelet avser enkelt utbytbara slitagedelar, såsom däck.


MBVs maximala skadeståndsskyldighet enligt avtalet är begränsat till ett belopp motsvarande ett halvt prisbasbelopp.


MBV ansvarar inte för att vare sig kunden och/eller den som är i besittning av ett av MBV utfärdat intyg och/eller annan är missnöjd med intygets innehåll, kompetens hos en person och/eller förväntade egenskaper hos en av MBV testad produkt.


Kunden ska parterna emellan slutligt svara för alla anspråk, av vad slag det vara må, som tredje man riktar mot MBV.


För dröjsmål med utförandet av besiktningen, som MBV ansvarar för, utgår ersättning endast om parterna uttryckligen överenskommit om detta.


Kunden ska betala avgifter enligt gällande prislista samt gällande mervärdesskatt.
Kunden kommer att faktureras enligt vid var tid gällande betalningsvillkor. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och dröjsmålsränta enlig gällande räntelag.


Tillkommande arbeten till följd av att MBV erhållit felaktiga eller ofullständiga uppgifter debiteras enligt gällande prislista. Uppkommer det före eller under besiktning anledning att anta att kunden inte kommer att kunna eller vilja fullgöra sin betalningsskyldighet, äger MBV rätt att kräva säkerhet för att fullfölja besiktning. Ställs inte sådan säkerhet har MBV rätt att avbryta besiktningen och/eller häva avtalet.
 
MBV äger rätt att anlita underleverantör för hela eller delar av besiktningen och ansvarar därvid för underleverantörens arbete såsom för eget arbete.


Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten på grund av betalningssvårigheter inte kan förväntas fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet och inte genast på begäran ställer betryggande säkerhet.
 
Utöver vad som anges ovan i denna punkt får en part häva avtalet endast om den andra parten har gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott och efter skriftlig begäran inte rättat felet inom 30 dagar.

Vardera parten äger också rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om andra parten är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande, inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter, har blivit dömd för ekonomiska brott enligt lagakraftvunnen dom eller har belagts med näringsförbud.


Vid avtalets upphörande eller vid hävning enligt ovan ska ekonomisk reglering ske mellan parterna samt, i förekommande fall, ersättning utgå för skada som orsakats av anledningen till hävningen.


Part är befriad från ansvar enligt avtalet om försenad eller utebliven prestation beror på myndighets beslut, arbetskonflikt, brand, allmän brist på energi, drivkraft till transport, allmänt körförbud inklusive annan trafikbegränsning eller annan omständighet utanför parts kontroll.


Befrielsegrund anses föreligga så länge någon omständighet visas utgöra hinder för besiktningens fullgörande. Befrielsegrund får inte åberopas med mindre än att part kan visa, att alla skäliga åtgärder vidtagits för att begränsa hindret.


Äganderätt och upphovsrätt till programvara, dokumentation, data, registreringsinformation och dylikt, som MBV tillhandahåller kunden tillhör uteslutande MBV och Kunden har inga rättigheter till dessa.

Äganderätt och upphovsrätt till programvara, dokumentation och dylikt som kunden tillhandahållit, är kundens (eller, i förekommande fall, tredje mans). MBV får nyttja dessa i syfte leverera tjänster till kunden, om inte annat särskilt avtalats.


Vissa besiktningsprotokoll från en lagstadgad kontroll är en offentlig handling och MBV har därmed skyldighet att lämna ut detta vid förfrågan. Information om fordonet, utöver vad som framgår av besiktningsprotokollet, lämnas inte ut till annan än ägaren av fordonet eller ägarens ombud. För utomstående som önskar information om utfallet av en fordonsbesiktning är det endast offentliga handlingar såsom protokollet, och i vissa fall eventuella intyg, som kan lämnas ut.
 
Parterna förbinder sig att varken under avtalets giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja konfidentiell information som part mottagit från andra parten. Med konfidentiell information avses teknisk, kommersiell eller av annan. Det gäller dock med undantag för upplysning, som är allmänt känd.


I de fall någon av parterna eller bägge önskar ge ut en pressrelease, hålla en presskonferens och/eller dylikt i anledning av avtalets tecknande och/eller dess innehåll, så ska detta alltid föregås av samråd mellan parterna i syfte att nå enighet om vad som får yppas om och kring avtalet. Part äger varken under avtalets giltighetstid eller därefter rätt att använda den andre partens varumärke, kännetecken och/eller annan symbol utan den andre partens i förväg givna skriftliga medgivande.


All kommunikation mellan parterna i anledning av avtalet ska om möjligt ske genom de angivna kontaktpersonerna. Om parts kontaktperson eller referens inte angivits ska den som slutit avtalet för parts räkning anses vara kontaktperson eller referens. Kunden ska informera MBV om kunden anser att oklarheter föreligger i avtalet eller i enskilda beställningar.


MBV upplyser härmed kunden att man kan komma att lagra uppgifter om kunden och/eller fordonets ägare elektroniskt i den omfattning som krävs för att MBV ska kunna fullgöra sitt åtagande enligt avtalet.


Lagring av personuppgifter sker i kund- eller annan databas. Kunduppgifter kan användas för att kontakta kunden eller ge kunden erbjudanden via vald kanal t.ex. e-post eller sms. Kontakt eller erbjudande kan ske från MBV eller från MBVs samarbetspartners. MBV lämnar eller säljer dock aldrig kontaktuppgifterna vidare till tredje part med undantag av om tredje part utför tjänster för MBV som t.ex. tryckeri och IT-leverantörer. Dessa samarbetspartners får dock aldrig sprida eller föra uppgifterna vidare till annan part. Personuppgifter kommer i förekommande fall att hanteras enligt gällande lagstiftning.


Part äger inte rätt att utan den andra partens i förväg givna skriftliga samtycke överlåta avtalet, helt eller delvis.

Ändringar och/eller tillägg till avtalet ska vara skriftliga och vederbörligen undertecknade av bägge parter. MBV har emellertid alltid rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Ändring av de allmänna villkoren kan ske genom att ändringen publiceras på MBVs webbplats. Avgiftsändring kan alltid ske genom att ändringen införs i prislistan.


Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör och ersätter alla skriftliga eller muntliga åtaganden, utfästelser och överenskommelser som föregått avtalets undertecknande.


Om en tvist uppstår avseende lagstadgade kontroller (såsom t.ex. kontrollbesiktning och registreringsbesiktning) där kund och MBV inte kan lösa den på egen hand kan kunden begära omprövning och/eller överklaga i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. En redogörelse för hur kunden ska gå till väga och inom vilka tidsfrister kunden måste agera finns på MBVs hemsida.
 
Tvist angående tolkningen och/eller tillämpningen av avtalet ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Om Parterna trots upprepade förhandlingar inte kan komma överens ska tvist angående tolkning och tillämpning av avtalet och därmed sammanhängande rättsfrågor avgöras av tingsrätten med tillämpning av svensk rätt.

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 3 mars 2021 och ersätter alla tidigare gällande allmänna villkor.